cover

28 - 革命興 Gémìng xìng | 三字經 Three Character Classic

Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学
2020-07-01
01:56
0 則留言
尚無評分

革命興,廢帝制,立憲法,建民國。 古今史,全在茲,載治亂,知興衰。 史雖繁,讀有次,史記一,漢書二。 後漢三,國志四,兼證經,參通鑑。 革命兴,废帝制,立宪法,建民国。 古今史,全在兹,载治乱,知兴衰。 史虽繁,读有次,史记一,汉书二。 后汉三,国志四,兼证经,参通鉴。 Gémìng xìng, fèi dìzhì, lì xiànfǎ, jiàn mínguó. Gǔjīn shǐ, quán zài zī, zài zhì luàn, zhī xīngshuāi. Shǐ suī fán, dú yǒu cì, shǐjì yī, hàn shū èr. Hòuhàn sān, guózhì sì, jiān zhèng jīng, cān tōng jiàn. ------------------------------------------------------------------ Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me. 如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我 📨 https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee 欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助 ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent

0 則留言

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00