cover

六國論【YYLAM】

YY中文頻道
2020-08-11
02:59
0 則留言
尚無評分
#中文#YYLAM#DSE

YYLAM 朗讀六國論課文。 ------------------------------------- 六國論 蘇洵 六國破滅,非兵不利,戰不善,弊在賂秦。賂秦而力虧,破滅之道也。 或曰:「六國互喪,率賂秦耶?」曰:「不賂者以賂者喪。」蓋失強援,不 能獨完,故曰「弊在賂秦」也。 秦以攻取之外,小則獲邑,大則得城,較秦之所得與戰勝而得者,其 實百倍;諸侯之所亡與戰敗而亡者,其實亦百倍。則秦之所大欲,諸侯之 所大患,固不在戰矣。思厥先祖父,暴霜露,斬荊棘,以有尺寸之地。子 孫視之不甚惜,舉以予人,如棄草芥。今日割五城,明日割十城,然後得 一夕安寢;起視四境,而秦兵又至矣。然則諸侯之地有限,暴秦之欲無厭, 奉之彌繁,侵之愈急,故不戰而強弱勝負已判矣。至於顛覆,理固宜然。 古人云:「以地事秦,猶抱薪救火,薪不盡,火不滅。」此言得之。 齊人未嘗賂秦,終繼五國遷滅,何哉?與嬴而不助五國也。五國既喪, 齊亦不免矣。燕趙之君,始有遠略,能守其土,義不賂秦。是故燕雖小國 而後亡,斯用兵之效也。至丹以荊卿為計,始速禍焉。趙嘗五戰于秦,二 敗而三勝;後秦擊趙者再,李牧連卻之;洎牧以讒誅,邯鄲為郡,惜其用 武而不終也。且燕趙處秦革滅殆盡之際,可謂智力孤危,戰敗而亡,誠不 得已。向使三國各愛其地,齊人勿附於秦,刺客不行,良將猶在,則勝負 之數,存亡之理,當與秦相較,或未易量。 嗚呼!以賂秦之地,封天下之謀臣;以事秦之心,禮天下之奇才;幷 力西嚮,則吾恐秦人食之不得下嚥也。悲夫!有如此之勢,而為秦人積威 之所劫,日削月割,以趨於亡!為國者無使為積威之所劫哉! 夫六國與秦皆諸侯,其勢弱於秦,而猶有可以不賂而勝之之勢;茍以 天下之大,而從六國破亡之故事,是又在六國下矣! ------------------------------------- FACEBOOK PAGE:YYLAM https://www.facebook.com/Beacon.YYLam INSTAGRAM:YYLAMJAYDEN https://www.instagram.com/yylamjayden/ YOUTUBE CHANNEL:YYLAMPRODUCER https://www.youtube.com/channel/UCJw5CcHf07LK1LVFLadkccA 中文課程資訊:https://www.beacon.com.hk/tutors/yylam/

0 則留言

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00