cover

發出雷射光來馴服天空 ft. 彪彪 (20210210)

逐工一幅天文圖 APOD Taigi
2021-03-11
02:06
0 則留言
尚無評分
#台語#Taiwanese#天文#雷射光#astronomy#APOD#Taigi

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

發出雷射光來馴服天空 https://apod.tw/daily/20210210/ 天星是按怎會爁光?這 to̍h 愛怪大氣層啦!大氣層內底有一寡定速運動 ê 空氣包,in ê 溫度 kah 空氣溫度有小可仔無仝。To̍h 是 in kā ùi 遠方天體行過來 ê 光路拗曲去矣!大氣亂流 tùi 天文學家來講是一个麻煩。因為伊會 kā 欲研究 ê 目標影像創霧去。這張影像內底 ê 望遠鏡 to̍h tī ESO ê Paranal 天文台。伊有鬥四座雷射光 tī 天文台內底,會當 kā 大氣亂流做校正。Kā 這个雷射光調做一色,會當 kā 浮 tī 地球大氣層頂懸、流星留落來 ê 鈉原子激發。這个發光 ê 鈉斑,伊 ê 功能 to̍h 親像是人造星仝款。Kā 伊 ê 爁光隨記錄起來,經過一个一秒鐘會變形幾若百擺 ê 鏡面了後,to̍h 會當消除大氣內底亂流 ê 影響,產生一个清楚 ê 影像。這款消除一粒星 ê 爁光,是一个發展中 ê 技術,會當 tī 一寡狀況之下,tī 地面 to̍h 會當翕著哈伯級 ê 影像。這个技術嘛應用 tī 人類視覺科學內底,會使提著足清楚 ê 視網膜影像。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast 原文版:https://apod.nasa.gov/ 台文版:https://apod.tw/ 今仔日 ê 文章: 影像提供 kah 版權:Juan Carlos Munoz 原文文稿:Juan Carlos Munoz 音樂:PiSCO - 鼎鼎 聲優:彪彪 翻譯:An-Li Tsai (NCU) 原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210210.html

0.00 分, 0 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00