cover

阿波羅 14 號欲轉來矣! ft. 高小糕 GaoXiaoGao (20210205)

逐工一幅天文圖 APOD Taigi
2021-03-18
02:14
0 則留言
尚無評分
#台語#Taiwanese#月球#天文#astronomy#APOD#Taigi#高小糕#阿波羅 14 號#月樹

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

阿波羅 14 號欲轉來矣!
https://apod.tw/daily/20210205/

五十年前 ê 這禮拜(1971 年 2 月 7 號),阿波羅 14 號 ê 船員離開月球軌道,欲轉來地球矣!In ùi 命令船 Kittyhawk 看著這粒 拄 peh 起來 ê 地球。地球去予太陽照甲敢若新月仝款,ùi 月平線彼爿偷偷仔看過來。前景 ê 月面,石坑滿滿是。遮是月球離咱較遠 ê 彼爿面。是講,tī 太空船踅月球咧轉踅 ê 時陣,船員 to̍h 會當看著地球 peh 起來 kah 落 lŏe ê 模樣。毋閣,若是徛 tī 月球面頂看,地球 to̍h chhāi tī in ê 登陸地點 Fra Mauro 基地 ê 天頂袂振袂動。Ùi Fra Mauro 提轉來 ê 石頭標本內底,有一粒 9 公斤(20 磅)重 ê 石頭,號做 Big Bertha。伊 kah 地球揣著 ê 隕石 屑仔欲仝欲仝。Tī 阿波羅 14 號任務期間,Kittyhawk 船頂有帶一个罐仔,內底有 400-500 粒子。落尾閣 kā in 提轉來地球種,to̍h 號做 月樹。

——— 

這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast 

原文版:https://apod.nasa.gov/ 

台文版:https://apod.tw/  

今仔日 ê 文章:

影像提供:Apollo 14, NASA, JSC, ASU

影像重新處理:Andy Saunders

音樂:高小糕 GaoXiaoGao

聲優:高小糕 GaoXiaoGao

錄音:玉成戲院錄音室

混音:Andy Baker

翻譯:An-Li Tsai (NCU)

原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210114.html

0.00 分, 0 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00