cover

毅力號:七分鐘到火星 ft. 阿錕 (20210216)

逐工一幅天文圖 APOD Taigi
2021-03-21
03:17
comments
No Rating
#APOD#astronomy#Taigi#Taiwanese#台語#天文#好奇號#毅力號#火星

Available Platforms

iconiconiconiconicon

毅力號:七分鐘到火星
https://apod.tw/daily/20210216/

欲安全降落火星有偌困難?這件代誌困難到 登陸失敗 比成功閣較濟。後一擺企圖登陸是 tī 這禮拜四(2021 年 2 月 18)。上主要 ê 問題是,火星 ê 大氣層 實在是厚甲無法度當做伊無。你若 boăi chhap 伊,伊 to̍h 會 kā 你 ê 太空船 熔去。另外一方面,大氣層傷薄,la̍k-khá-sàng 無啥路用,太空船會摔歹去。所以,tī 這个影片 內底 ê 說明有講,毅力號登陸器會拍開一个足大 ê la̍k-khá-sàng 來減速。紲落來閣會用火箭。若是攏有順利,上尾 to̍h 會用 天空吊車 浮 tī 地面頂懸,才 kā kah 車平大台 ê 毅力號探測車 用索仔 kā 降 lŏe 地面。這聽起來敢若淡薄仔痟痟。毋閣 2012 年 好奇號探測車 嘛是用差不多仝款 ê 方式 kā 伊 囥 tī 火星面頂。Ùi 大氣層入去,到碰著地面,差不多愛 7 分鐘久 ê 時間。所有 ê 協調攏愛 ùi 車頂 ê 電腦來控制。因為火星傷遠矣啦!無法度進行高速 ê 互動通訊。這个時陣,tī 地球 ê 人 干焦會使等。等到咱聽著登陸成功 ê 消息為止。頂禮拜,阿聯酋 (UAE) ê 希望號太空船 已經開始踅火星運轉矣。一工後,中國 ê 天文一號任務 嘛開始矣。In 可能會 tī 紲落來幾若個月安排 in 家己 ê 探測船登陸火星。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像:NASA, JPL
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210114.html