cover

太陽光柱 kah 頂切線弧 ft. 阿錕 (20210217)

逐工一幅天文圖 APOD Taigi
2021-03-22
02:46
0 則留言
尚無評分
#台語#Taiwanese#天文#astronomy#APOD#Taigi#太陽光柱#頂切線弧

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

太陽光柱 kah 頂切線弧
https://apod.tw/daily/20210217/

這毋是一个一般 ê 太陽光柱。兩禮拜前 ê 一工,tī 美國 Rhode Island 洲 Providence 城,有一个 kha-mé-lah sàng tī 日頭 peh 起來了後,ùi 伊 ê 窗仔看出去,煞突然掣一趒!這个予人驚甲戇去 ê 景色是 太陽光柱 產生 ê,面頂 to̍h 親像 kā 葵扇展開 按呢。太陽光柱是 ùi 太陽 發出來 ê,實在是真罕得看著。咱知影伊是太陽光 反射 ùi 地球大氣層 落落來、leh 振動 ê 六角盤仔 形 冰 造成 ê。另外一方面,咱嘛知影頂 切線弧 是太陽光屈折落落來 ê 六角柱仔 形 冰 造成 ê。去拄著 太陽光柱 kah 頂切線弧 相連 ê 景色實在是足無簡單 ê。拄開始 ê 時有做一寡仔分析,看到底是發生啥物代誌。一个主流 ê 理論是講,太陽光柱 嘛會 tī 落落來 ê 柱仔冰內底,用足複雜 kah 特殊 ê 方式製造出來。是講,無講你袂相信,這款 真罕得看著 ê 現象,竟然有法度閣看著一擺。這是因為 kha-mé-lah sàng 反應緊,kha-mé-lah to̍h 囥佇伊 手機仔 邊仔,才翕著 ê。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像:Mike Cohea
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210217.html

0.00 分, 0 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00