cover

NGC 2244:玫瑰星雲 ê 星團 ft. 阿錕 (20210221)

NASA 逐工一幅天文圖 APOD Taigi
2021-03-25
02:09
comments
No Rating
#APOD#astronomy#Taigi#Taiwanese#台語#天文#玫瑰星雲

Available Platforms

iconiconiconiconicon

NGC 2244:玫瑰星雲 ê 星團
https://apod.tw/daily/20210221/

Tī 玫瑰星雲 ê 中心有一个足光 ê 開放星團 kā 星雲照甲足光 ê。伊 to̍h 是 NGC 2244,內底 ê 恆星是一百萬年前才 ùi 外圍 ê 氣體形成 ê。這張 tī 一月翕 ê 影像是 kā 足濟張感光 ê 影像敆特別色光 ê 影像疊起來 ê。硫磺是豬肝紅,水素是青色,酸素是藍色。有翕著中心區域足濟詳細 ê 影像。Ùi 星團 ê 成員星吹出來 ê 高溫恆星風,沓沓仔 kā 星團中心 ê 氣體 kah 塗粉絲吹予空,kā 外沿已經有夠複雜 ê 環境舞佮閣較複雜。這个玫瑰星雲 ê 中心,量起來差不多有 50 光年闊。離咱有 5200 光年遠。用雙筒望遠鏡 tùi 麒麟座 to̍h 會當看著。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像:Don Goldman
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210221.html