cover

毅力號 360 度影像:奇怪 ê 石頭 kah tī 火星走揣生物 ft. 阿錕 (20210309)

逐工一幅天文圖 APOD Taigi
2021-04-04
02:45
comments
No Rating
#APOD#astronomy#Taigi#Taiwanese#台語#外星生物#天文#毅力號#火星

Available Platforms

iconiconiconiconicon

毅力號 360 度影像:奇怪 ê 石頭 kah tī 火星走揣生物
https://apod.tw/daily/20210309/

彼敢是 化石? 看 毅力號探測車 最近翕–ê 一寡影像,敢若 leh 揣寶物仝款。 無一定你會變做第一个揣著 石化 ê 骨頭,有 古早時代植物 印記 ê 岩石,抑是真正揣著生物捌活 tī 火星 ê 證據 ê人。 毋過,雖然講咱嘛是有可能會揣著像骨頭這款物件。 大部份 ê 外星生物學家 認為,咱閣較有可能用 毅力號 ê 化學分析儀 揣著 古早時代 ê 單細胞 微生物 ê 生物化學殘骸。 上主要 ê 原因 是,多細胞有機物 ê 演化愛用足濟酸素,這馬 tī 火星 早-to̍h 已經用煞 矣。 猶就是講,無人知影 會揣著啥物! 所以你會使用你佮意 ê 方式來耍這幅毅力號影像。 這是 會當搝近看 ê 360 度影像。 是毅力號降落 tī Jezero 石坑 ê 所在,tī 影像內底看會著岩石 kah 山嶺。 就算是 NASA ê 科學家 嘛 leh 研究毅力號 ê 影像。 你若是有看著啥物 奇怪 ê 物件,請 kā 伊鋪 tī 社交媒體 頂懸。 若是 科學家感覺你 ê 眼光袂䆀,按呢 NASA 可能嘛會注意 著你。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像:NASA, JPL-Caltech, ASU, MSSS
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210309.html