cover

Ùi 金星 13 號看著 ê 金星表面 ft. 蔡老師 (20210317)

逐工一幅天文圖 APOD Taigi
2021-04-12
02:45
0 則留言
尚無評分
#台語#Taiwanese#金星#天文#astronomy#APOD#Taigi

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

Ùi 金星 13 號看著 ê 金星表面
https://apod.tw/daily/20210317/

你若是徛 tī 金星,會當看著啥物?這張影像是 ùi 金星 13 號翕 ê。伊是一台 蘇聯 ê 登陸船。Tī 1982 年 3 月, 這台登陸船降落 ê 時陣,用 la̍k-khá-sàng kah 空氣擋仔,通過金星厚厚 ê 大氣層。這个青荒 ê 地景 to̍h tī 金星赤道 附近 ê Phoebe Regio 區,有平-pho-pho ê 岩石,闊莽莽 ê 地形,kah 空瑯瑯 ê 天色。Tī 倒爿下跤,有一台太空船 ê 穿透儀。這台是提來做科學測量--ê。Tī 儀器正爿彼塊淺色 ê,是彈出來 ê 鏡頭蓋 ê 一部份。這台強化 ê 金星太空船,會當 tī 氣溫 差不多 450 度,氣壓 是地球 ê 75 倍 ê 金星,擋兩點鐘久。雖然講 金星 13 號 ê 資料, tī 40 年前 to̍h 軁過內部 太陽系, 傳轉來地球。毋閣,處理數位資料,kah 合併 異常 ê 金星影像,到今猶閣 leh 進行中。最近 kā ùi ESA ê 金星高速 衛星太空船 ê 紅外線資料 分析了後,發現 chit-má tī 金星面頂,應該是有活 火山 tī lih。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像:Soviet Planetary Exploration Program, Venera 13
資料處理 kah 版權:Donald Mitchell & Michael Carroll (有提著使用 ê 允准)
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:蔡老師
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210317.html

0.00 分, 0 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00