cover

05 大方廣佛華嚴經淨行品 幼兒學習讀誦版

幼幼讀華嚴
2021-05-09
15:18
0 則留言
尚無評分

收聽平台

kkboxapplegooglerss

大方廣佛華嚴經淨行品 幼兒學習讀誦版 ep05/10
 (圓道禪院 見輝法師帶讀.兒童:林冠槿) 

南無華嚴教主毗盧遮那如來(三稱) 
無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇 
我今見聞得受持 願解如來真實義 

大方廣佛華嚴經 淨行品(偈頌)

見路無塵,當願眾生,常行大悲,其心潤澤。
若見險道,當願眾生,住正法界,離諸罪難。
若見眾會,當願眾生,說甚深法,一切和合。
若見大柱,當願眾生,離我諍心,無有忿恨。
若見叢林,當願眾生,諸天及人,所應敬禮。
若見高山,當願眾生,善根超出,無能至頂。
見棘刺樹,當願眾生,疾得翦除,三毒之刺。
見樹葉茂,當願眾生,以定解脫,而為蔭映。
若見華開,當願眾生,神通等法,如華開敷。
若見樹華,當願眾生,眾相如華,具三十二。
若見果實,當願眾生,獲最勝法,證菩提道。
若見大河,當願眾生,得預法流,入佛智海。
若見陂澤,當願眾生,疾悟諸佛,一味之法。
若見池沼,當願眾生,語業滿足,巧能演說。

圓道禪院 https://yuandaoworld.org
高雄市鼓山區美術東八街8號(地圖)
yuandaochanmonastery@gmail.com
07-5224676、0970-811155

0.00 分, 0 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00