cover

紅外線波段 ê 銀河中心 ft. 阿錕 (20210419)

逐工一幅天文圖 APOD Taigi
2021-05-25
02:08
0 comments
No Rating
#台語#Taiwanese#天文#銀河#astronomy#APOD#Taigi

Available Platforms

kkboxspotifyapplegooglerss

紅外線波段 ê 銀河中心
https://apod.tw/daily/20210419/

咱 ê 銀河中心看起來是啥物款 ê?Tī 可見光,銀河中心 去予烏暗 ê 塗粉雲 kah 氣體雲閘牢矣。毋過 tī 這个 遮爾媠 ê 景色 是用 Spitzer 太空望遠鏡 紅外線 kha-mé-lah 翕 ê,會當透入去大部份 ê 塗粉 內底,看著 銀河中心 區域實在是足 kheh--ê!Kā 足濟張細張 ê 快照拼鬥做一張大張 ê。這張有細節 ê 假色影像 內底,較老 ê 較冷 ê 恆星是藍色色調 ê。恆星托兒所內底 少年 koh 高溫 ê 恆星,是紅色 kah 咖啡色 ê 發光塗粉雲。最近銀河上中心 ê 所在,才予人 發現可能會當 形成 新恆星。銀河中心 離咱有 2 萬 6 千 7 百光年遠,to̍h tī 人馬座 ê 方向。Tī 這 ê 距離,這幅圖有 900 光年 闊。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像:NASA, JPL-Caltech, Spitzer Space Telescope, Susan Stolovy (SSC/Caltech) et al.; Reprocessing: Judy Schmidt
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210419.html

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00