cover

地藏經-卷下

線上一起讀佛經
2021-05-29
34:59
comments
No Rating
#佛經#地藏王菩薩#地藏經#地藏菩薩本願經

Available Platforms

iconiconiconicon

校量布施功德缘品第十
地神護法品第十一
見聞利益品第十二
囑累人天品第十三

地藏本誓 校量經因
癃殘音瘂是前生
今世諷大乘
福利無窮決定寶蓮生
南無地藏菩薩摩訶薩(三稱)
地藏讚
地藏菩薩妙難倫 化現金容處處分 三塗六道聞妙法 四生十類蒙慈恩 明珠照徹天堂路 金錫振開地獄門 累劫親姻蒙接引 九蓮臺畔禮慈尊
南無九華山幽冥世界
大慈大悲 地藏王菩薩
南無地藏王菩薩(數百千聲)
讀誦地藏菩薩本願經得二十八種利益
一天龍護念 二善果日增 三集聖上因 四菩提不退 五衣食豐足 六疾疫不臨 七離水火災 八無盜賊厄 九人見欽敬 十神鬼助持 十一女轉男身 十二為王臣女 十三端正相好 十四多生天上 十五或為帝王 十六宿智命通 十七有求皆從十八眷屬歡樂 十九諸橫消滅 二十業道永除 二一去處盡通 二二夜夢安樂 二三先亡離苦 二四宿福受生 二五諸聖讚歎 二六聰明利根 二七饒慈愍心 二八畢竟成佛
補闕真言
圓滿補闕真言
七佛滅罪真言
滅定業真言 唵 鉢囉末隣陀寧娑婆訶
三皈依
自皈依佛 當願衆生 體解大道 發無上心
自皈依法 當願衆生 深入經藏 智慧如海
自皈依僧 當願衆生 統理大衆 一切無礙 和南聖衆
迴向偈
願以此功德 普及於一切 我等與衆生 皆共成佛道

法寶禮請
https://fabo.hwadzan.com/Fabo/2973
佛弟子文庫--如何修持地藏法門
http://m.fodizi.tw/qt/qita/25119.html