cover

《金剛般若波羅蜜經》--一合理相分第三十

【信願庵】說法輯
2021-06-11
49:12
comments
No Rating
#佛教#信願庵#金剛經#金剛般若波羅蜜經

Available Platforms

iconiconiconiconicon

《金剛般若波羅蜜經》 說法釋義
講述者:地湛法師
【一合理相分第三十】正釋經文

一合理相分第三十

「須菩提!若善男子、善女人,以三千大千世界碎為微塵;於意云何?是微塵眾,寧為多不?」須菩提言:「甚多。世尊!何以故?若是微塵眾實有者,佛則不說是微塵眾。所以者何?佛說微塵眾,即非微塵眾,是名微塵眾。世尊!如來所說三千大千世界,則非世界,是名世界。何以故?若世界實有者,即是一合相;如來說一合相,則非一合相,是名一合相。」「須菩提!一合相者,則是不可說,但凡夫之人,貪著其事。」