cover

【試播】點解要做podcast + 表妹告白

生而為人邊有咁簡單
2021-06-12
10:46
comments
No Rating

Available Platforms

iconiconiconiconicon

去到第三集仍係試播😂因為我哋兩個仍摸索同適應緊,對住個咪如何可以輕鬆啲、音質點樣會好啲、點樣令人願意花時間聆聽兩個廢up⋯我哋每集過後都會檢討,希望每次都比前一次進步。
如果你已經係聽到第三集的朋友,多謝願意花時間聽我哋講嘢☺️仲會俾好多意見我哋,回饋係好珍貴的東西,感謝你們不吝嗇❤️
IG: 9f.isnoteasy
Email: 9f.isnoteasy@gmail.com