cover

26.慧度法師講解《維摩詰所說經》弟子品第三

古嚴寺 佛學課程
2021-08-31
95:25
0 comments
No Rating

Available Platforms

kkboxspotifyapplegooglerss

#慧度法師
講於110年8月31日

授課進度:
#《維摩詰所說經》
第25頁至27頁
上課教材下載:
https://reurl.cc/Gd5vkD


《維摩詰所說經》影音播放清單:
https://reurl.cc/6yjRAM

《維摩詰所說經》MP3雲端下載:
https://reurl.cc/9Z6qEX

《維摩詰所說經》短篇開示
https://reurl.cc/bz3o1v


古嚴寺Facebook:
https://reurl.cc/gWA2bR

古嚴寺youtube:
https://reurl.cc/rgqDbZ

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00