cover

#神話系列 EP.7 《山海經·南山經》箕尾之山《山海經·南次二經》櫃山|山與海之歌

夢華茶肆
2021-09-06
32:13
0 comments
No Rating

Available Platforms

kkboxspotifyapplegooglerss

又東三百五十里,曰箕尾之山,其尾踆(ㄉㄨㄣ)于東海,多沙石。汸水出焉,而南流注于淯(ㄩˋ),其中多白玉。 凡䧿山之首,自招搖之山,以至箕尾之山,凡十山,二千九百五十里。其神狀皆鳥身而龍首,其祠之禮:毛用一璋玉瘞(ㄧˋ),糈(ㄒㄩˇ)用稌(ㄊㄨˊ)米,一壁,稻米、白菅(ㄐㄧㄢ)為席。 《南次二經》之首,曰櫃山,西臨流黃,北望諸毗,東望長右。英水出焉,西南流注于赤水,其中多白玉,多丹粟。有獸焉,其狀如豚,有距,其音如狗吠,其名曰狸力,見則其縣多土功。有鳥焉,其狀如鴟(ㄔ)而人手,其音如痺(ㄆㄧˊ),其名曰鴸(ㄓㄨ),其鳴自號也,見則其縣多放士。 ★麻煩大家快快追蹤夢華茶肆的粉專!

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00