cover

204. Tī 土星跳舞 ê 極光 ft. 阿錕 (20210627)

逐工一幅天文圖 APOD Taigi
2021-09-07
02:24
comments
No Rating
#APOD#astronomy#Taigi#Taiwanese#台語#土星#天文#極光

Available Platforms

iconiconiconiconicon

是啥物驅動土星 ê 極光?為著欲揣著這个答案,科學家 kā 幾若百張 Cassini 太空船 為著別款目的翕 ê 土星 紅外線影像排排咧。看是毋是會當 ùi 內底揣著足額 ê 極光影像來看 in ê 關連性 kah 製造 動畫。若是會當製造動畫,to̍h 會當展示 土星極光 ê 變化 毋是干焦因為太陽 ê 角度無仝爾爾,嘛 kah 行星轉踅有關係。閣有,一寡 極光 ê 變化 敢若是 kah 土衛引起 ê 土星 磁層 ê 波動有關。這張 是 2007 年翕 ê,是 紅外線 ê 土星三色假色影像。藍色是土星環反射太陽光,紅色是行星發出 較低能量 ê 光。土星 南極有一輾極光,是青色 ê。最近才 發現 講,土星 ê 極光會 kā 土星大氣層加溫。了解土星 ê 極光,嘛是一款予咱閣較了解 地球極光 ê 方式。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
https://apod.tw/daily/20210627/
影像:NASA, Cassini, VIMS Team, U. Arizona, U. Leicester, JPL, ASI
音樂:高小糕 GaoXiaoGao
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210627.html