cover

聖經故事庫:四福音書(三五)選立與差遣

活水庫-聖經故事庫:新約
2021-09-28
08:17
0 comments
No Rating

🌹本日經節: 太十19下~20:「你們不要憂慮怎麼說,或說什麼;因為在那時刻,自會賜給你們當說的。因為說話的不是你們,乃是你們父的靈在你們裡面說話。」 --------------------------------------- 背景詩歌: 詩歌346 跟隨跟隨 詩歌351 我是否要背負十架 詩歌303 祂的臉面祂的天使常看見 詩歌349 眾人湧進主的國度

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00