cover

【學台語】色水|EP05

這聲媠氣
2021-10-21
47:15
0 comments
No Rating
##台語 #語言學習 #顏色

Available Platforms

kkboxspotifyapplegooglerss

色水相關ê詞,共學起來!按呢講ê台灣話會閣較媠氣!
像「紅kòng-kòng」「紅phà-phà」「黃gìm-gìm」「烏mà-mà」「烏sìm-sìm」「白theh-theh」「白sih-sih」等等。
閣有「深」kah「淺」,閣會使按怎來形容?
---
(00:00:52)紅
紅kòng-kòng
紅kì-kì
紅chu-chu:形容花、衫
紅phà-phà:形容火、街仔路ê khăng-páng
紅phàⁿ-phàⁿ:形容火、街仔路ê khăng-pán
紅tiu-tiu
(00:02:37)黃
黃gìm-gìm
黃piàng-piàng

(00:04:08)青
青piàng-piàng:水果猶未熟
青sún-sún:著驚
青leng-leng:規片海、草埔

(00:05:00)青是「綠」?「藍」?

(00:06:58)笑+色水:淺--ê
ex:笑綠:淺綠
(00:07:09)tìm+色水:深--ê

ex:tìm藍:深藍
(00:07:43)phú青,phú綠:灰綠色

(00:08:40)烏
烏ba̍k-ba̍k:足暗
烏lang-lang:烏kah看無底(磅空、鼻空)
烏mà-mà:較lap-sap--ê
烏sô-sô:較lap-sap--ê
烏chap-chap:較lap-sap--ê
烏niau-niau:較lap-sap--ê
烏lúi-lúi:形容目睭媠。目睭烏lúi-lúi,人攏無你媠
烏sìm-sìm:形容頭毛、布、衫仔褲媠
烏khia̍t-khia̍t:予日頭曝kah真烏
烏khâm-khâm:人足濟
烏lok-lok:形容歹心肝。看袂出來伊心肝烏lok-lok
烏thē-thē:予人拍甲規身軀烏青

(00:16:52)白
白phau-phau:形容皮膚
白boah-boah:形容皮膚
白sí-sí:袂輸死人,面肉白sí-sí
白theh-theh:洗甲足清氣。身軀洗予theh;門口埕拚甲真theh
白siak-siak:白甲發光
白chhang-chhang:形容頭毛、目眉、喙鬚
白siám-siám:刀、劍
白sih-sih:刀、劍
白茫茫
白pho-pho:形容海湧、花蕊、樹欉、雪足媠

(00:26:30)紅紅紅 vs 紅紅

(00:30:18)用名詞號名ê色水
鳥鼠仔色:殕色
草色:綠
水色:藍
肉色:皮膚色
柿(khī)仔色:較紅ê柑仔色
豬肝色:tìm紅
水紅仔色:粉紅色

(00:34:10)漚+色水:透著殕色--ê
ex:漚屎色、漚黃

(00:34:56)大紅色、大青色:加較深,看起來較飽

(00:35:56)khóng色:藍色內面上深上重--ê

(00:35:57)虹ê色水

(00:40:00)開講

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00