cover

IBIGERAGEZO/IMIBABARO AGASABUNE K' UMUKRISTO

MUZAMENYA UKURI
2020-11-28
14:53
0 comments
No Rating

Gukizwa kwacu kwanyuze mu Mibabaro, intsinzi yacu nayo izaboneka binyuze mu Mibabaro. "Imana igerageza buri gihe ubwoko bwayo mu itanura ry' imibabaro. Mu itanura rigurumana, nimo inkamba zitandukanyirizwa no izahabu y' ukuri y' imico ya Gikristo. Yesu aba areba ikigeragezo, azi neza ibikenewe kugira ngo icyuma cy' agaciro gitunganywe, maze cyerekane kurabagirana k' urukundo rwe." Abakurambere n abahanuzi 80.3 Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry' ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Yakobo 1:12 --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. <a href="https://anchor.fm/app">https://anchor.fm/app</a>

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00