cover

Ohola uvugwa muri Ezekiel: Ikitegererezo ku babaswe n' ubusambanyi

MUZAMENYA UKURI
2021-01-31
15:55
0 comments
No Rating

Ba maso udacumura, ibyaha bigota bihora bikwegera cyanengo utajya mu ijuru. Ngimbi namwe basore murabe maso dore mugeze aharyoheye Satani kubashuka, kandi mwitonere imyanzuro mufata none kuko ishobora kubagiraho ingaruka z' iteka ryose.

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00