cover

259. NGC 7822:宇宙 ê 問號 ft. 阿錕 (20211013)

逐工一幅天文圖 APOD Taigi
2021-11-01
02:44
comments
No Rating
#APOD#astronomy#Taigi#Taiwanese#台語#天文

Available Platforms

kkboxspotifyapplegooglerss

這看起來敢若是一个大型 ê 宇宙問號。毋閣上大 ê 問題是欲按怎 ùi 較光 ê 氣體 kah 較暗 ê 塗粉 來解說星雲 ê 恆星形成 歷史。Tī 北方仙王座方向 ê 巨型 分子雲 邊仔,有發光 ê 恆星形成區 NGC 7822,to̍h chhāi tī 3000 光年 遠 ê 所在。Tī 星雲內底,較光 ê 邊界 kah 較暗 ê 外形,tī 這張彩色細節 ê 天景攏足出眾 ê。這是 9 張 ê 拼鬥圖,是用細台望遠鏡 tī 德州 開 28 暗 ê 時間翕 ê。伊嘛有敆 狹頻 濾鏡 ê 影像資料,kā 酸素原子、水素原子、kah 硫磺原子 ê 發射線用藍色、青色、kah 紅色來表示。這款 發射線 kah 色彩 ê 組合,這馬已經是逐家攏知 ê 哈伯色盤。原子發射線是中心高溫恆星 強力輻射 驅動 ê。強風 kah 強輻射會雕塑、侵蝕 厚密 ê 雲柱,煞落來會 tī 這个幾若光年闊、會產生新恆星 ê 星雲 掃出一个 典型 ê 閬空。恆星會因為 重力崩塌,繼續 tī 雲柱內底 形成。毋閣等雲柱予侵蝕了了了後,to̍h 無 材料 繼續做新 ê 恆星矣。按照 NGC 7822 ê 距離來推算,這个視場有超過 40 光年 闊。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
https://apod.tw/daily/20211013/
影像:Yizhou Zhang
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap211013.html