261. 全像原理 kah 3D 茶鈷 ft. 阿錕 (20211003)

NASA 逐工一幅天文圖 APOD Taigi

2021-11-0300:02:44

Available Platforms

無毋著!你會當看著 2D ê 四角形色彩。毋閣你敢會當看較深 leh?咱若是來算 這幅圖 內底有偌濟塊色斑,你可能會估計講,這个 2D 數位影像內底應該差不多有 60 塊(橫 ê)x 50 塊(直 ê)x 256个(可能 ê 色),攏總是 768,000 个位元。毋閣,kah 直覺無仝,用猶未證明 ê 全像原理 來看,2D 圖內底可能會當 kā 3D 空間 ê 訊息攏包 tī 內底。這个原理 是 ùi Planck 長度 衍生來 ê。來到 Planck 長度 ê 尺度,會 ùi 本底 古典引力 主導 ê 世界 行入去 量子力學 主導 ê 世界。這个長度是 kan-na 會當儉 差不多 1 位元訊息 ê 面積 ê 一維長度。這个極限是物理學家 Gerard 't Hooft tī 1993 年 頭一擺提出 ê。伊 ùi 可能 差傷遠 ê 推測 歸納產生 ê 結果講,烏洞 紮 ê 訊息毋是按伊包 tī 內底 ê 體積決定 ê,是按 事件視界 ê 表面積決定 ê。這个詞「全像」是 ùi 「全像 投影類比」來 ê。是 kā 光線投影 tī 平面創造出來 ê 3D 影像。毋閣愛注意!有一寡人 看 這張圖 可能會想講內底毋若 kan-na 768,000 个位元,嘛毋是 2,563,000 位元 ê 排列。In 可能會講 內底有 一个 3D ê 茶鈷。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
https://apod.tw/daily/20211003/
影像:Caltech
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap211003.html

Comments