289. NGC 1333:英仙座 ê 恆星托兒所 ft. 阿錕 (20211111)

NASA 逐工一幅天文圖 APOD Taigi

2021-12-0100:02:08

Available Platforms

NGC 1333 tī 可見光會當看著 反射星雲,主要是星際塗粉反射恆星 ê 藍色特徵光。伊離 英仙座 干焦 1000 光年遠,tī 一个大型 ê 恆星形成 分子雲 ê 邊仔。這个望遠鏡特寫影像,是天頂兩粒月娘 ê 闊度。Tī NGC 1333 ê 距離來講,是 15 光年闊。這看會著厚塗粉區 ê 細節,閣有 ùi HH 天體、噴流、kah 新恆星 ê 衝擊波 產生 ê 紅色發射線。實際上,NGC 1333 有 幾若百粒星,年歲是比 100 萬年較少年。大部份 用可見光望遠鏡猶看無啥有,因為去予 四界攏是 ê 恆星塗粉閘牢矣。這个亂糟糟 ê 環境可能 kah 咱太陽 tī 45 億年前拄形成 ê 狀況足相 siâng ê。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
https://apod.tw/daily/20211111/
影像:Michael Sherick
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap211111.html

Comments