cover

大頭茶

陳胤台語詩聲
2022-01-06
00:39
0 comments
No Rating
#Taiwanese Poetry

Available Platforms

kkboxspotifygooglerss

<大頭茶>

我共講寡細聲話
伊花,就輕輕仔
落落來矣

昨暝
予雨搧破ê故事
猶佇風裡
綿爛牽絲

目屎流,目屎滴

咱知
伊毋是大頭病
只不過
共夢想展開

#註解:
大頭茶(Polyspora axillaris):Tuā-thâu-tê,台灣原生種,分布中低海拔山區,花白色,比同科植物碩大,故名之。花期約11-1月。
綿爛:mî-nuā,堅持。
大頭病:tuā-thâu-pēnn,熱愛虛名。
(陳胤/2021/09/19)

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00