cover

清晨甘露20220108

清晨甘露生命活水
2022-01-08
03:36
0 comments
No Rating

Available Platforms

kkboxspotifygooglerss

(台語漢羅版)
清晨甘露20220108週六
讀經:列王紀上第10章(上)

所羅門王ē智慧遠近馳名,揚名佇外邦列國當中。佇阿拉伯南部ē示巴女王,風聞所羅門ē聲望,便慕名而來。

示巴人𠢕經商,以黃金、香料、寶石作貿易,是富足之國(王上十2,賽六十6)。示巴女王朝見所羅門王ē時,就帶了一寡仔黃金、寶石、香料作禮物,送互所羅門王。

示巴女王苺taⁿ是由所羅門ē言論,更加是由他ē建築、食物、文化、kahˇ群臣分列而坐,僕人兩爿侍立ē管理、佇信仰裡面看到神互所羅門ē智慧,著驚kah神不守舍,佩服kah五體投地。

示巴女王發自內心讚歎講:「我早前毋相信人對我講hía話,等到我來這親眼看見,才知影人所對我講,iáu毋到一半。你ē智慧kah你ē福分,超越過我所聽到ē風聲。」真有百聞不如一見ē感慨。天下列王kah貴族,前來見所羅門ē,嘛攏kah她有仝款ē體驗。(1~13)

示巴女王不但稱讚了所羅門屬靈ē豐富,嘛稱讚了他ē神:「耶和華你ē 神,是應當稱頌ē,他喜悅你,互你坐以色列ē國位。因為他永遠愛以色列,所以立你作王,互你秉公行義。」(10)


(華語版-文-瓊午姊妹)
清晨甘露20220108週六
讀經:列王紀上第10章(上)

所羅門王的智慧遠近馳名,且揚名於外邦列國中。於阿拉伯南部的示巴女王風聞所羅門的聲望,便慕名而來。

示巴人長於經商,以黃金、香料、寶石為貿易,為富足之國(王上十2,賽六十6)。示巴女王朝見所羅門王時,就帶了這些黃金、寶石、香料為禮物送給所羅門王。

示巴女王不僅由所羅門的言論,更由他的建築、食物、文化、管理(群臣分列而坐,僕人兩旁侍立)、信仰裡面看到神給所羅門的智慧,詫異得神不守舍,且佩服得五體投地。

示巴女王發自內心讚歎說:「我先不信那些話,及至我來親眼見了,才知道人所告訴我的還不到一半。你的智慧和你的福分,越過我所聽見的風聲。」頗有百聞不如一見的感慨。天下列王與貴族來見所羅門的,都與她有同樣體驗。(1~13)

示巴女王不但稱讚了所羅門屬靈的豐富,也稱讚了他的神:「耶和華你的 神是應當稱頌的,他喜悅你,使你坐以色列的國位。因為他永遠愛以色列,所以立你作王,使你秉公行義。」(10)

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00