cover

20220127愛中牧養

生命活水
2022-01-27
03:11
comments
No Rating

Available Platforms

iconiconiconicon

(台語漢羅版)
2022-01-27 愛中牧養
總有一工,咱會明白,ē-dàng治好咱ē病,從來攏苺是時間,而是咱因為信神,才ē-dàng得著了治好,只要咱ē心轉向神,內心就bēi慌亂kah擔憂,連目睨就萬變ē世界,攏bē-dàng影響神所賜互咱ē平安kah喜樂。

腓立比書4:6〜7「應當一無罣慮,只要凡事藉著祈禱、祈求,帶著感謝,將恁所求ē-kahˇ神講;神hí - ē超越人所ē-dàng理解ē平安,必佇基督耶穌裏,保守恁ē心思意念。」

每日金句
羅馬書15:13「但願hí - ē賜盼望ē神,因信kahˇ一切ē喜樂平安充滿恁,互恁倚靠聖靈ē能力,充盈滿溢有盼望。」

金玉良言
咱ē-dàng消沈,也ē-dàng抱怨,甚至ē-dàng崩潰,但bē-dàng喪失自我痊癒ē能力,要學會曉及時停損。人生,毋一定愛贏,但絕對bē-dàng輸互過去ē錯誤。人生毋白行ē路,每一腳步,攏是神主宰ē安排,為欲互咱生命成熟長大,只要咱kahˇ頭giâ起來,仰望神ē帶領,即便是佇黑暗中,嘛也ē-dàng憑著信,一直向前行,因為天一定會光ē。


(華語版-原稿)
1/27 愛中牧養
總有一天我們會明白,能夠治癒我們的從來都不是時間,而是我們因信神才能得著了治癒,只要我們的心轉向神,內心就不會慌亂與擔憂,連瞬息萬變的世界,都不能影響神所賜給我們的平安與喜樂。

應當一無罣慮,只要凡事藉著禱告、祈求,帶著感謝,將你們所要的告訴神;神那超越人所能理解的平安,必在基督耶穌裏,保衛你們的心懷意念。(腓立比書 4:6-7)

1/27 每日金句
但願那賜盼望的神,因信將一切喜樂平安充滿你們,使你們靠聖靈的能力,充盈滿溢的有盼望。(羅馬書 15:13)

1/27 金玉良言
我們可以消沈,也可以抱怨,甚至可以崩潰,但不能喪失自癒的能力,要學會及時止損。人生不一定要贏,但絕不能輸給過去的錯誤。人生沒有白走的路,每一步都是神主宰的安排,為使我們生命成熟長大,只要我們抬起頭來仰望祂的帶領,即便是在黑夜中也能憑信一直往前走,因為天一定會亮。