#25 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E7:O͘ 烏

做伙來講台語、SŃG KAH O͘MÀMÀ!

2022-01-2700:15:00

Available Platforms

🌿一支草一點 lō͘ #工商:https://bit.ly/33TZUVG
🌿一支草一點 lō͘ #9:https://bit.ly/3IKIsBB
Fanpage ê 名是想beh 表達囝仔 ná 講台語、ná sńg 甲拉颯 lilo ê 形。 
後來有面友建議、nā 是拉颯 hit 欵烏、用烏趖趖卡好。 
不閣我線頂詞典查半晡、mā 是舞袂清楚到底是叨一个卡好?
---
🏞戀戀曾文溪:https://bit.ly/3IGbjr0
🗝詞典 Chhōe台語:https://chhoe.taigi.info/
🗝電腦信望愛輸入法:https://taigi.fhl.net/TaigiIME/
🗝iOS羅漢脚數入法:https://lohankha.tw/
🗝iOS/Android Pah Tâigí 輸入法:http://bit.ly/PhahTaigi-iOS http://bit.ly/PhahTaigi-Android
🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
TwitterTG ChannelFBIGYoutube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助

Comments