cover

#27 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E9:做伙來全母語!

做伙來講台語、SŃG KAH 烏MÀMÀ!
2022-01-29
08:47
comments
No Rating

Available Platforms

iconiconiconiconicon

🌿一支草一點 lō͘ #工商:https://bit.ly/3AJQNmh
🌿一支草一點 lō͘ #12:https://bit.ly/3g6l7hx

進前講過、阮行 tī 路裡定定 tú 着做阿母个 ā是老大人看着二个囝仔 tiō 驚一趒、大声休講、 
「Á in nah 听有台語?」 
這是 beh 按盞應 leh? 
Nā beh 回答、ē凍回足長 mā ē凍短短 à 一句 tiō 講煞。
---
🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
TwitterTG ChannelFBIGYoutube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助