cover

清晨甘露20220131

生命活水
2022-01-31
03:11
comments
No Rating

Available Platforms

iconiconiconicon

(台語漢羅版)
清晨甘露20220131週一
讀經:列王記上第18章(中)

以利亞單槍匹馬,挑戰巴力眾先知。偎早晨到晚暝,巴力ē眾先知,佇in所造ē祭壇四圍狂顛跳舞,呼求巴力ē名,講,巴力阿,求你回應阮!in大聲呼求,用刀槍自割自刺,直到血流滿身,in用盡各種方法,結果攏毋發生甚麼代誌。

以利亞佇祭壇頂懸kahˇ柴疊互好,kahˇ牛公切成一塊一塊,放佇柴頂,吩附人用四个桶仔,貯(té)滿水,倒佇燒祭kah柴頂懸;倒三pái。水流佇祭壇ē四圍,溝à裏面嘛滿了水。

續咧,他祈禱神,耶和華就kahˇ火降落來,燒盡所有燒祭ē祭物、火柴、石頭、塵土,擱燒乾水溝à裏面ē水。眾百姓看著,就面伏佇土腳,講,耶和華是神!耶和華是神!

澆(lâm)水了後ē祭物kah火柴,只有神能點燃並燒盡,證明神蹟是直接偎神hía來。佇洘旱(khó-huānn)無水ē時,以利亞倒水獻祭,kahˇ尚珍貴ē先奉獻互神,得著神悅納閣回應他ē祈禱。

★生疏台語操練
*盛-貯(té/tué)
*澆水-淋水(lâm-tsuí)
*乾旱-洘旱(khó-huānn)

(華語版-文-瓊午姊妹)
清晨甘露20220131週一
讀經:列王記上第18章(中)

以利亞單槍匹馬挑戰巴力眾先知。從早晨到晚間,巴力的先知在他們所築的壇四圍踴跳,呼求巴力的名,說,巴力阿,求你回應我們!他們大聲呼求,用刀槍自割自刺,直到血流滿身,他們用盡各種方法,結果沒有事情發生。

以利亞在壇上擺好了柴,把公牛切成塊子,放在柴上,吩附人用四個桶盛滿水,倒在燔祭和柴上;倒了三次。水流在壇的四圍,溝裏也滿了水。

接著他禱告神,耶和華就降下火來,燒盡燔祭、木柴、石頭、塵土,又燒乾溝裏的水。眾民看見了,就面伏於地,說,耶和華是神!耶和華是神!

澆了水後的祭物和柴火只有神能點燃並燒盡,證明神蹟是直接從神而來。在乾旱缺水時他倒水獻祭,把最珍貴的先奉獻給神,得著神悅納並回應他的禱告。