cover

#30 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E12:囝仔問問題不知 ánchóaⁿ 應

做伙來講台語、SŃG KAH O͘MÀMÀ!
2022-02-01
13:17
comments
No Rating

Available Platforms

iconiconiconiconicon

🌿一支草一點 lō͘ #工商:https://bit.ly/3rhvgOU
🌿一支草一點 lō͘ #15:https://bit.ly/3gg62tS
🌿一支草一點 lō͘ #16:https://bit.ly/3Hin4U4

阮 tòa 國外、不閣厝裡囝仔曾細漢 tiō 講台語。 
舊年返來台湾一 chōa、囝仔發現伊根本 tiō 無法度用台語甲別个囝仔溝通。
今仔日伊雄雄 kā 我問、是按盞台湾人袂曉講台湾話? 

🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
TwitterTG ChannelFBIGYoutube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助