cover

#31 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E13:日本人 ê 提醒

做伙來講台語、SŃG KAH 烏MÀMÀ!
2022-02-02
07:25
comments
No Rating

Available Platforms

iconiconiconiconicon

🌿一支草一點 lō͘ #工商:https://bit.ly/3L5FCcH
🌿一支草一點 lō͘ #17:https://bit.ly/3L6D7a6

SióNgá 承認、生子了後、伊無按算隨乎囝仔學台語。因爲伊閣卡煩惱 nā 是未來甲 in 日本尫返去日本生活、囝仔袂曉講日語 beh 按盞? 
顛倒是 in 乾家對語言學習誠有心 ka 提醒、「汝是台湾人、chitmá 囝仔 tī 台湾生活、汝 nah 不教囝仔講*台湾話?」 
Tú 開始 SióNgá 感覺 chit ê 建議足好笑、「我連 katī ê 台語都講袂厘返 à、是 beh 按盞教囝仔?閣有、台語逐个都以經 lóng 無 leh 講 à、ē 想講 katī 按呢咁 ē 箱 kébai?」

🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
TwitterTG ChannelFBIGYoutube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助