cover

20220204愛中牧養

生命活水
2022-02-04
03:11
comments
No Rating

Available Platforms

iconiconiconicon

(台語漢羅版)
2022-02-04 愛中牧養
一年之計在於春,而主是萬福之源,相信佇這个禮拜,主欲帶領咱進入新ē季節,你、我會經歷愈多祂ē作為。

詩篇1:2〜3「伊所喜愛ê是耶和華ê律法,就暝日默想,這个人便是有福。他會親像一欉樹à,種佇溪水邊,按季節結果子,葉à嘛ê枯乾;凡他所作ê,一切攏ê順利。」

每日金句
詩篇122:6〜7「恁愛替耶路撒冷求平安。耶路撒冷阿,愛你ê人必然興旺。願你城中平安,願你宮內興旺。」

金玉良言
咱愛向競爭(kīng-tsing)挑戰,向壓力挑戰,更加愛向自己挑戰;憑信而活,信靠神,享受神ê同在,互咱一切攏ê順利。

★生疏台語操練
*競爭(kīng-tsing∕kìng-tsing)


(華語版-原稿-郭翠芳姊妹)
2/4 愛中牧養
一年之計在於春,而主是萬福之源,相信在這個禮拜,主要帶領我們進入新的季節,你我會經歷更多祂的作為。

惟喜愛耶和華的律法,晝夜默想,這人便為有福。他要像一棵樹栽在溪水旁,按時令結果子,葉子也不枯乾;凡他所作的,盡都順利。(詩篇1:2-3)

2/4 每日金句
你們要為耶路撒冷求平安。耶路撒冷阿,愛你的人必然興旺。願你城中平安,願你宮內興旺。(詩篇 122:6-7)

2/4 金玉良言
向競爭挑戰,向壓力挑戰,更要向自己挑戰;憑信而活,信靠神,享受神的同在,使你一切盡都順利。