cover

#33 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E15:全母語、囝仔反抗 Beh 按盞?

做伙來講台語、SŃG KAH 烏MÀMÀ!
2022-02-04
16:53
comments
No Rating

Available Platforms

iconiconiconiconicon

🌿一支草一點 lō͘ #19:https://bit.ly/3HrGCWf

其實囝仔有影足巧足精足敏感。In mā 知影使用語言愛開誠多氣力、所以 túá 開始 in tiō 是單純想beh 省力 niâ。In ē 感覺汝 tiō ē曉 in ê 第一語言 ā、是按盞 beh ka khia、是按盞 beh 講別个語言 leh?所以 leh 轉換語言 in ē 反抗。
我 leh 想、tiō 是豆豆仔創造母語環境、hō͘ in 慣勢、袂感覺講母語是費氣 ê 代志。

🙌🏽2/5 23:00台灣文學欣賞會——戀戀曾文溪文學廣播劇:https://natwa.webex.com/meet/taigi
🙌🏽2/5 20:30 A MOTHER TONGUE A DAY 我今仔日有講父母話:https://bit.ly/3onZBtc
🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
TwitterTG ChannelFBIGYoutube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助