cover

#38 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E20:囝仔以經青春期 ā、Chitmá Chiah Kah In 講台語咁 ē 赴?|QA

做伙來講台語、SŃG KAH 烏MÀMÀ!
2022-02-09
07:44
comments
No Rating

Available Platforms

iconiconiconiconicon

🌿一支草一點 lō͘ #24:https://bit.ly/3BbNogh

阮子以經是青春期 ê 少年家 a、chitmá chiah 想着 beh kah in 講台語、咁 ē赴?
想beh kah 青春期 ê 囝仔全母語 ē凍按盞做?
阮兜上大漢个 chitmá 9 年仔。誠有 katī ê 個性、袂用強迫 chit。阮用卡輕鬆 ê 方式 kah 伊討論、上無先 hō͘ 伊先袂排斥。 

🥰想beh做伙來 228·0 出一份力、kah Jūn 連絡:https://t.me/Omama228Taioan
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
TwitterTG ChannelFBIGYoutube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助