cover

EP3. 欲按怎準備考試?

臺灣話 ê 簿仔紙
2020-10-10
49:19
0 則留言
尚無評分

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

【podcast】EP3. 欲按怎準備考試?​ ​ ----------------------------------​ ● 心態​ ● 讀冊​ ● 考試彼工​ ● 經驗:台大醫學系、預官、職業衛生技師​ ​ ----------------------------------​ 更正:​ ​ ❶​ 孤獨 (koo-to̍k) 的「獨」​ 本調第 8 調​ 變調了後​ 毋是 podcast 內底講的第 3 調​ 是調值佮第 3 調欲仝仔欲仝的「入聲」​ ​ 真濟教學​ 會講第 8 調變調了後是第 4 調​ 毋過你共唸看覓​ 就知影 in 無相仝​ ​ 比論講​ 監督 (kàm-tok) 的「督」​ 獨立 (to̍k-li̍p) 的「獨」​ 調值其實無相仝​ ​ ❷​ 戶橂:hōo-tiānn → hōo-tīng​ 針對:tsin-tuì → tsiam-tuì​ 工礦:kong-khòng → kang-khòng​ 畢業:pi̍t-gia̍p → pit-gia̍p​ 工安:kong-an → kang-an​ ​ ----------------------------------​ ● 台語入門速成自學:​   https://tinyurl.com/yanmfgrn ​ ● podcast 收聽平台:​   Firstory: https://tinyurl.com/y236ppoj   Apple: https://tinyurl.com/y35xwup9   Google: https://tinyurl.com/y7ojob4f   KKBOX: https://tinyurl.com/y6xrs2oh   SoundOn: https://tinyurl.com/yypxxa6u   Spotify: https://tinyurl.com/y5egt4t7 ​ ● 社群:​   Facebook: https://tinyurl.com/yyq23rpk   Instagram: https://tinyurl.com/yyokc78w

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00