Yeshe Khorlo Asia

Yeshe Khorlo Asia

Religion & Spirituality

0.00 stars, 0 ratings

貝瑪林巴伏藏王之第九世身化身–崗頂祖古乃敦珠法王、欽哲法王、波羅堪仁波切(其上師為堪布阿嘎,與賈察法王為師兄弟。堪布阿嘎之上師為忸修·隆逗滇悲尼瑪即是第一世多竹千,乃巴楚仁波切眾心子中見地更勝於己之首徒)、不丹國師–天津敦珠等…上一世紀著名之眾大圓滿上師親炙之心子,亦是不丹最大寧瑪傳承–貝林傳承之持有者, 乃當今不丹最重要之寧瑪派上師,掌管不丹不丹最大之寧瑪佛學院及尼寺,駐錫之崗頂寺歷史悠久,至今栽培無數弘法利生之龍象,轄下大小寺院40餘座,實為難得難遇如摩尼寶珠般之善知識。

No Voicemails

00:00 / 00:00